Adolfo portrait

        © Richard Stephens Ely 2019